Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm kế toán trưởng không ?

Điểm i khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

Khoản 3 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.”

Theo quy định, việc bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu được thực hiện bởi quyết định của Hội đồng quản trị cho nên có thể xác định thẩm quyền miễn nhiệm chức danh này là của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy căn cứ theo quy định trên thì Tổng giám đốc trong trường hợp này sẽ không có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng và quyết đinh .

Nếu bạn đang có dự định trở thành kế toán trưởng trong tương lai, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa học đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO nhé. Tham khảo khóa học tại:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm:

Điều kiện để được bổ nhiệm trở thành kế toán trưởng

Một cá nhân có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty hay không?

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng được quy định ra sao?

Chồng làm Giám đốc công ty vợ có được làm Kế toán trưởng không?

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 (Ms.Tiên) để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Tham khảo

Leave a Comment