Sổ tay kế toán tháng 1/2021 dành cho kế toán, kế toán trưởng

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 khép lại cũng là lúc mọi người quay trở lại với guồng quay của công việc. Dưới đây là những công việc mà kế toán, kế toán trưởng cần phải lưu ý khi kết thúc tháng 1 nhé.

1. Trước ngày 03/01/2021

Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2020

Trích Khoản 2, Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).”

Như vậy, trước ngày 03/01/2020. Kế toán cần phải thông báo tình hình biến động lao động của doanh nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc. Trong trường hợp tháng 12/2020 doanh nghiệp không có sự thay đổi về số lượng lao động thì không phải thực hiện.

2. Trước ngày 15/01/2021

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Trích Khoản 7, Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước”

Như vậy, đây là công việc mà kế toán không thể bỏ sót trong Sổ tay kế toán tháng 01/2021. Kế toán cần gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2020 lên Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

3. Hạn cuối 20/01/2021

3.1 Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12

Trích Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 12/2020. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày 20/01/2021. Nếu trong tháng 12/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

3.2 Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12

Cũng căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2020.

3.3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. “

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020 chậm nhất là ngày 20/01/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

4. Hạn cuối là ngày 30/01/2021:

4.1 Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2020

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong quý IV/2020. Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ kê khai khấu trừ thuế TNCN của quý IV/2020. Nếu trong quý IV/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

4.2 Nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý IV/2020

Cũng căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT của quý IV/2020.

4.3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Như vậy, đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý. Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong ký không sử dụng hóa đơn.

4.4 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

Trích Điều 17, Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/01/2021. Doanh nghiệp phải tạm nộp thuế TNDN quý IV/2020.

4.5 Nộp lệ phí môn bài năm 2021

Trích Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC:

“Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.”

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp cần nộp lệ phí môn bài năm 2021.

4.6 Nộp hồ sơ kê khai thuế năm 2020

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.”

Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ khai thuế năm 2020.

4.7 Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Trích Khoản 1, Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC:

“Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thông tư này) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

Như vậy, đối với tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính. Chậm nhất là ngày 30/01/2021 cần báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ.

5. Hạn cuối là ngày 31/01/2021

5.1 Trích nộp tiền bảo hiểm tháng 12/2020

Trích Khoản 1, Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, trước ngày 31/01/2021, doanh nghiệp phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2021.

5.2 Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12/2020

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

“Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.”

Tức là hạn nộp kinh phí công đoàn tháng 01/2020 chậm nhất là ngày 31/01/2021.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Trên đây là các mốc thời gian mà các bạn kế toán trưởng cần phải lưu ý để tránh bị phạt nhé.

Nếu bạn đang có dự định trở thành kế toán trưởng trong tương lai, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa học đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO nhé.

Truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết về khóa học:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm:

Công việc của kế toán trưởng, trách nhiệm và kỹ năng ?

Công việc của kế toán trưởng nặng hơn kế toán thường ở điểm nào?

Trở thành kế toán trưởng lương cao

Có nên nâng cao kỹ năng bằng cách học kế toán trưởng không?

Mong muốn của kế toán trưởng

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 (Ms.Tiên) để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Tham khảo

Leave a Comment